Professionele leergemeenschap op het Leerpark

15 juni 2016|voortgezet onderwijs

Op het Groene Hart Leerpark bestaat er voor leerlingen een doorlopende leerlijn op het gebied van leren en het begeleiden van leerlingen, waardoor zij goed worden voorbereid op het vervolgonderwijs en hun talenten optimaal kunnen benutten. Hierbij wordt uitgegaan van de verschillen tussen de leerlingen. Docenten begeleiden via een gemeenschappelijke teamgerichte aanpak leerlingen in het leren en oriënteren. Dit doen zij binnen Professionele Leerteams om zo de onderwijskwaliteit te verhogen.

Vanaf het begin van dit schooljaar zijn er op initiatief van de docenten zelf Professionele Leerteams samengesteld. Docenten krijgen de ruimte om hun competenties, motivatie en mogelijkheden in te zetten om dit te bewerkstelligen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is om betrokkenheid en eigenaarschap te creëren. Naast het Leerpark doen nog 14 andere scholen in Nederland mee aan het traject, wat vanuit het Kohnstamm Instituut (red. instituut voor opvoeding en onderwijs) en de Onderwijscoöperatie tot stand is gekomen.

“We begeleiden leerlingen zodat zij goede resultaten boeken en via een doorlopende leerlijn een diploma behalen dat past bij hun leer- en ontwikkelingsvermogen."

Er meer uithalen
Marieke Hulsbergen, unitleider bovenbouw op het Groene Hart Leerpark, is samen met de twee PLG-coördinatoren Manon Huttinga en Edward Wijsman kartrekker van het traject ‘Op weg naar een professionele leergemeenschap’. Marieke: “We begeleiden leerlingen zodat zij goede resultaten boeken en via een doorlopende leerlijn een diploma behalen dat past bij hun leer- en ontwikkelingsvermogen. Om dit optimaal te kunnen doen, zijn we met dit traject gestart.” Manon vult aan: “Het is een andere manier van werken dan we gewend zijn, dus wilden we klein beginnen. Het is een traject van drie jaar, maar we hebben waarschijnlijk wel langer nodig voordat deze manier van werken geïntegreerd is.”

Marieke: “Het uiteindelijke doel is om de onderwijsresultaten te verbeteren. Dat willen we bereiken door kennis met elkaar te delen. Niet dat de resultaten niet goed zijn, maar we kijken samen hoe we er nog meer uit kunnen halen. Ieder doet dit vanuit zijn eigen vak. We nemen deel aan een professionele dialoog over belangrijke onderwerpen van ons werk. Samen zijn we verantwoordelijk voor het leerproces van de leerlingen.”

“De docenten komen zelf met initiatieven”, merkt Edward. “Ze zien dat ze de kans krijgen om zelf dingen te ontwikkelen en uit te proberen.” Manon: “Er is een Professioneel Leerteam RT (red. Remedial Teaching) begonnen om een doorlopende leerlijn te gaan opzetten zodat er naast klas 1 straks ook in de andere leerjaren RT is. Ook is er een Professioneel Leerteam Taalbeleid. Hiervoor gaan we meedoen met het project ‘de bibliotheek op school’ om het lezen onder leerlingen te bevorderen.” Edward: “De docenten komen met een plan van aanpak met doelen en een werkwijze hoe ze dit willen bereiken. En of ze eventueel extra scholing nodig hebben om hieraan te kunnen voldoen.”

Kritisch kijken
Marieke legt uit dat er vanuit het managementteam gefaciliteerd gaat worden om de Professionele Leergemeenschap te laten slagen. “Zo hebben de docenten vanaf komend schooljaar extra deskundigheidsuren die zij kunnen inzetten ten behoeve van onderwijsontwikkeling. Tevens krijgen zij een vast gezamenlijk uur in hun lesrooster om de samenwerking onderling te vergemakkelijken. Het Professioneel Leerteam Organisatiestructuur onderzoekt welke organisatiestructuur het beste past bij deze manier van werken. Inmiddels zijn er zes verschillende Professionele Leerteams.

Manon: “We willen dat iedere medewerker van de school een actieve deelnemer is aan de Leergemeenschap en dat naast de docenten ook de conciërges en administratieve medewerkers mee gaan doen. Zij maken goed onderwijs tenslotte mede mogelijk.” Marieke verklaart: “Wij moeten daarom met actieve werkvormen aan de slag en dit blijven organiseren. We werken samen aan een gedeelde visie op de missie van de school en hoe we die kunnen bereiken. Er is een gedeelde verantwoordelijkheid voor het succes van onze leerlingen.”

Uiteindelijk gaan ook de leerlingen en ouders het merken, maar dit zit nog in de ontwikkelfase. Het streven is een bredere doorlopende leerlijn voor de leerlingen en om nog meer samen op te trekken met de ouders. Samen met ouders en leerlingen hebben we een gedeelde verantwoordelijkheid en zijn wij gelijkwaardige partners in de (leer)ontwikkeling van onze leerlingen.

Deel dit bericht: