ORGANISATIE

SCOPE scholengroep (voluit: Stichting SCOPE scholengroep voor (protestants-)christelijk en katholiek onderwijs te Alphen aan den Rijn en omstreken) is de grootste onderwijsorganisatie in Alphen aan den Rijn en omstreken. Onze scholengroep bestaat uit twaalf basisscholen, een school voor speciaal onderwijs, de christelijke scholengemeenschap Groene Hart met vier vestigingen, de Groene Hart Praktijkschool en de katholieke scholengemeenschap Ashram College met twee vestigingen.

Bij SCOPE scholengroep werken, verdeeld over de scholen en het bestuurskantoor, zo’n 950 medewerkers. Ruim 650 docenten en leerkrachten geven les aan ongeveer 7.500 leerlingen. Naast de docenten en leerkrachten zijn er nog veel meer mensen direct en indirect met het onderwijs en de zorg voor de leerlingen bezig. 

De directie legt verantwoording af aan het College van Bestuur, het bevoegd gezag van alle SCOPE scholen. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

College van Bestuur
Frits Hoekstra, voorzitter
Bert van Leeuwen
Neem contact op met het College van Bestuur.

Raad van Toezicht
Jaap Molenaar, voorzitter
Monique Veldman
Koosje de Koeijer
Kees Gordijn
Rieks Warendorp Torringa
Neem contact op met de Raad van Toezicht.

Clusterdirecteuren primair onderwijs
Jacqueline van Leeuwen
Johan Vodegel

Directeuren voortgezet onderwijs
André Hol, vestigingsdirecteur Ashram College Alphen
Reindert Brouwer, vestigingsdirecteur Ashram College Nieuwkoop
Wils van Leijden, vestigingsdirecteur Groene Hart Leerpark en Groene Hart Praktijkschool
Petra Pison, vestigingsdirecteur Groene Hart Topmavo
Astrid Schouten, sectordirecteur Groene Hart Lyceum
Dennis Catsburg, vestigingsdirecteur Groene Hart Rijnwoude

Onderwijsbeleid en kwaliteitszorg
Vincent Bouwers, hoofd van dienst

Financiën
Jessica Zeevaart, hoofd van dienst

Huisvesting
Raymond Ophuis, hoofd van dienst

ICT
Frank van Brenk, hoofd van dienst

Personeel
Brenda Molenaar, hoofd van dienst

Communicatie
Jolanda van Rijn

SCOPE academie
Ingmar Remmerzwaal, coördinator

medezeggenschapsraad en deelraad
Ouders, leerlingen en personeel hebben namens alle scholen en vestigingen inspraak in het beleid via de medezeggenschapsraad (mr). Gemiddeld acht keer per jaar bespreekt de mr in openbare vergaderingen lopende en toekomstige zaken met de directie. De directie vraagt de mr ook om advies of inspraak bij belangrijke besluiten. De vier vestigingen van CSG Groene Hart hebben ieder een eigen deelraad.

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Zowel het primair als het voortgezet onderwijs heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr). De gmr geeft gevraagd en ongevraagd advies over belangrijke besluiten die meerdere scholen of de hele organisatie aangaan.

gmr primair onderwijs
Alle medezeggenschapsraden van SCOPE basisscholen hebben een aantal bevoegdheden en taken overgedragen aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr). Deze raad houdt zich bezig met schooloverstijgende zaken. Alle SCOPE scholen zijn vertegenwoordigd in de gmr. Er zitten per basisschool een ouder en een leerkracht in de gmr.

Neem contact op met de gmr van het primair onderwijs.

gmr voortgezet onderwijs
Het voortgezet onderwijs van SCOPE (CSG Groene Hart en de Groene Hart Praktijkschool) heeft een overkoepelende gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr), waarin iedere deelraad of medezeggenschapsraad (mr) is vertegenwoordigd. De gmr bestaat uit twaalf leden.

Neem contact op met de gmr van het voortgezet onderwijs.

scholen
medewerkers
leerlingen