ORGANISATIE

SCOPE scholengroep (voluit: Stichting SCOPE scholengroep voor (protestants-)christelijk en katholiek onderwijs te Alphen aan den Rijn en omstreken) is de grootste onderwijsorganisatie in Alphen aan den Rijn en omstreken. Onze scholengroep bestaat uit twaalf basisscholen, een school voor speciaal onderwijs, de christelijke scholengemeenschap Groene Hart met vier vestigingen, de Groene Hart Praktijkschool en de katholieke scholengemeenschap Ashram College met twee vestigingen.

Bij SCOPE scholengroep werken, verdeeld over de scholen en het bestuurskantoor, zo’n 950 medewerkers. Ruim 650 docenten en leerkrachten geven les aan ongeveer 7.500 leerlingen. Naast de docenten en leerkrachten zijn er nog veel meer mensen direct en indirect met het onderwijs en de zorg voor de leerlingen bezig. 

De directie legt verantwoording af aan het College van Bestuur, het bevoegd gezag van alle SCOPE scholen. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

College van Bestuur
Frits Hoekstra, voorzitter
Bert van Leeuwen
Neem contact op met het College van Bestuur.

Bestuurssecretaris
Vincent Bouwers

Controller
Jessica Zeevaart

Raad van Toezicht
Prof. dr. C.A.M. (Chris) Hermans, voorzitter
Mw. drs. A.J.E. (Annette) van der Werf-Bramer
C.G.A. (Kees) Gordijn MBA
Drs. J.A. (Han) de Jager
Mr. drs. H. (Rieks) Warendorp Torringa
Neem contact op met de Raad van Toezicht.
(dit contact loopt via de bestuurssecretaris en wordt conform deze procedure afgehandeld).

Clusterdirecteuren primair onderwijs
Jacqueline de Graaf
Marjon de Boer

Directeuren voortgezet onderwijs
Linda van Vliet, directeur Ashram College Alphen
Reindert Brouwer, directeur Ashram College Nieuwkoop
Dick Everts, directeur Groene Hart Praktijkschool
Marieke Hulsbergen, directeur Groene Hart Leerpark
Petra Pison, directeur Groene Hart Topmavo
Astrid Schouten, directeur Groene Hart Lyceum
Dennis Catsburg, directeur Groene Hart Rijnwoude

Onderwijsbeleid en kwaliteitszorg
Sofie van Rijn, hoofd van dienst

Financiën
Stellan Glissenaar, hoofd van dienst

Huisvesting
Mariken Brink, hoofd van dienst

ICT
Frank van Brenk, hoofd van dienst

Personeel
Brenda Molenaar, hoofd van dienst

Communicatie
Jolanda van Rijn
Lindsay Duijm
Jaleesa Sahetapy

SCOPE academie
Ingmar Remmerzwaal, coördinator

medezeggenschapsraad en deelraad
Ouders, leerlingen en personeel hebben namens alle scholen en vestigingen inspraak in het beleid via de medezeggenschapsraad (mr). Gemiddeld acht keer per jaar bespreekt de mr in openbare vergaderingen lopende en toekomstige zaken met de directie. De directie vraagt de mr ook om advies of inspraak bij belangrijke besluiten. De vier vestigingen van CSG Groene Hart hebben ieder een eigen deelraad.

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Zowel het primair als het voortgezet onderwijs heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr). De gmr geeft gevraagd en ongevraagd advies over belangrijke besluiten die meerdere scholen of de hele organisatie aangaan.

gmr primair onderwijs
Alle medezeggenschapsraden van SCOPE basisscholen hebben een aantal bevoegdheden en taken overgedragen aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr). Deze raad houdt zich bezig met schooloverstijgende zaken. Alle SCOPE scholen zijn vertegenwoordigd in de gmr. Er zitten per basisschool een ouder en een leerkracht in de gmr.

Neem contact op met de gmr van het primair onderwijs.

gmr voortgezet onderwijs
Het voortgezet onderwijs van SCOPE (de Groene Hart scholen en het Ashram College) heeft een overkoepelende gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr). Hierin zijn de zeven aparte deel- of medezeggenschapsraden van de verschillende locaties vertegenwoordigd en de mr van de Diensten.

Wil je meer informatie over de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van het voortgezet onderwijs? Op deze pagina vind je onder andere de notulen en informatie over de leden.

scholen
medewerkers
leerlingen