PRIVACY

Hoe gaat SCOPE scholengroep om met persoonsgegevens?

SCOPE scholengroep verwerkt van zijn leerlingen persoonsgegevens. SCOPE scholengroep vindt privacy van groot belang en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Daarbij voldoet SCOPE scholengroep aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van onze leerlingen omgaan.

Waarom verwerken wij gegevens van onze leerlingen?

SCOPE scholengroep verwerkt persoonsgegevens van zijn leerlingen om zijn taken en verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om een leerling in te schrijven op onze school en om de voortgang van de leerling bij te houden. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens te verzamelen en door te sturen naar andere partijen, bijvoorbeeld de registratie van aan- en afwezigheid in verband met de leerplicht.

Wij verwerken persoonsgegevens van de leerling in de meeste gevallen omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn of omdat het nodig is om onze publieke taak uit te voeren. Gegevens die daar niet onder vallen zullen wij alleen met uw toestemming verwerken.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken diverse soorten gegevens, waarvan wij de meeste gegevens rechtstreeks van de ouders hebben gekregen. U kunt hierbij denken aan naam, BSN-nummer, geboortedatum en contactgegevens. Als u weigert de gegevens te verstrekken die wij op grond van de wet voor inschrijving nodig hebben, kunnen wij uw kind niet inschrijven bij SCOPE scholengroep.

Alleen op eigen verzoek van de ouders verwerken wij ook medische gegevens van de leerling. Het gaat dan om gezondheidsgegevens die nodig zijn om vast te stellen welke extra ondersteuning de leerling nodig heeft of om in noodgevallen goed te kunnen handelen.

Een overzicht van alle categorieën persoonsgegevens die wij van onze leerlingen verwerken vindt u hier.

Hoe gaan wij om met de gegevens van onze leerlingen?

Wij zullen niet meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk is om onze taken en plichten als onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent ook dat we de gegevens in principe niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in deze verklaring noemen. Als we gegevens willen gebruiken voor andere doeleinden, zullen we u daar vooraf over informeren en zo nodig uw toestemming vragen.

In een aantal gevallen zijn wij, zoals eerder aangegeven, verplicht om gegevens van uw kind te delen met andere organisaties. Dit zijn onder andere DUO, de leerplichtambtenaar, de onderwijsinspectie, het samenwerkingsverband en accountant.

Wij kunnen commerciële derde leveranciers verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken van de gegevens voor de eerder genoemde doeleinden. Denk hierbij aan applicaties om leerlingen in de les te ondersteunen, een administratiesysteem waarbij de gegevens niet op ons eigen netwerk worden opgeslagen, maar bij een andere organisatie of een lesroosterprogramma. Dit gebeurt altijd in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van SCOPE scholengroep. Met deze leveranciers sluiten we overeenkomsten af, waarin o.a. is vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden en hoe deze gegevens beveiligd worden. Wij delen de gegevens van onze leerlingen niet met commerciële derde partijen voor andere doeleinden. Ook zullen wij de gegevens van onze leerlingen nooit verkopen aan derde partijen.

Onze medewerkers hebben alleen toegang tot persoonsgegevens van leerlingen voor zover dat noodzakelijk is om hun werk te kunnen doen. Daarnaast bewaren wij de gegevens niet langer dan noodzakelijk.

Welke rechten hebben leerlingen en hun ouders?

Als ouders heeft u — net als de leerling — een aantal rechten als het gaat om persoonsgegevens. Deze rechten zijn in de wet vastgelegd en door ons verder uitgewerkt. Leerlingen en/of ouders kunnen op elk moment gebruik maken van deze rechten. Dit betekent bijvoorbeeld dat u altijd een verzoek kunt indienen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van uw kind verwerken. Daarnaast kunt u ook een verzoek indienen om persoonsgegevens te verbeteren, te beperken of helemaal te wissen uit de systemen van SCOPE scholengroep. Als u ons verzoekt om gegevens van uw kind te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren.

Als u vragen heeft over hoe wij omgaan met de gegevens van uw kind of hierover een klacht wilt indienen, dan kunt u altijd contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming (zie de contactgegevens bovenaan deze toelichting). U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit voor de Persoonsgegevens.

Informatievoorziening aan ouders/verzorgers van meerderjarige leerlingen

In lijn met de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hanteert SCOPE scholengroep het volgende privacybeleid met betrekking tot de informatievoorziening aan ouders/verzorgers van leerlingen van 18 jaar en ouder:

Met het bereiken van de meerderjarige leeftijd (18 jaar) hebben ouders/verzorgers geen recht meer op inzage in het leerlingdossier, tenzij hun meerderjarige kind hiervoor toestemming verleent.

De overige schoolcorrespondentie wordt nog wel gericht aan de ouders/verzorgers van een meerderjarige, tenzij deze te kennen geeft dat de ouders/verzorgers de informatie niet mogen ontvangen.