Categorieën persoonsgegevens

1. Contactgegevens

1a: naam, voornaam, e-mail, opleiding (bv. sector techniek);
1b: geboortedatum, geslacht;
1c: overige gegevens, te weten:
adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en eventueel andere voor communicatie benodigde gegevens, alsmede een bankrekeningnummer voor het afhandelen van betalingen.

2. Leerlingnummer

Een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder categorie 1.

3. Nationaliteit en geboorteplaats

4. Ouders, voogd

Contactgegevens van de ouders/verzorgers van leerlingen (naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres).

5. Medische gegevens

Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling, voor zover deze van belang zijn bij het nemen van aanvullende maatregelen om goed onderwijs te kunnen volgen (bv. extra tijd bij toetsen).

6. Godsdienst

Gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de leerling, voor zover die noodzakelijk zijn voor het te volgen onderwijs (bijvoorbeeld: leerling vrij op bepaalde dag).

7. Studievoortgang

Gegevens betreffende de aard en het verloop van het onderwijs en de behaalde studieresultaten te weten:
· examinering (gegevens rondom het examen)
· studietraject
· begeleiding leerling (inclusief ontwikkelperspectief OPP)
· aanwezigheidsregistratie
· medisch dossier (papier)
· klas, leerjaar, opleiding

8. Onderwijsorganisatie

Gegevens met het oog op het organiseren van het onderwijs en het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen; hieronder vallen ook lesroosters, boekenlijsten, schoolpasjes enz.

9. Financiën

Gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, school- of lesgelden, bijdragen of vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten. (denk hierbij aan een bankrekeningnummer van de ouders).

10. Beeldmateriaal

Foto’s en videobeelden (met of zonder geluid) van activiteiten van de school op basis van toestemming.
Let op: bij pasfoto’s voor identificatiedoeleinden is geen toestemming nodig (schoolpas en als aanvulling op het dossier).

11. Docent / zorgcoördinator / intern begeleider / decaan / mentor

Gegevens van docenten en begeleiders, voor zover deze gegevens van belang zijn voor de organisatie van de instelling en het geven van onderwijs, opleidingen en trainingen.

12. BSN (PGN)

In het onderwijs heet het BSN het persoonsgebonden nummer (PGN). Ook wel onderwijsnummer genoemd. Het PGN is hetzelfde nummer als het BSN. Scholen zijn verplicht het PGN te gebruiken in hun administratie.

13. Keten-ID (Eck-Id)

Unieke ID voor de ‘educatieve contentketen’. Hiermee kunnen scholen gegevens delen, zonder dat ze direct herleidbaar zijn naar leerlingen of docenten.

14 Overige gegevens

Andere dan de onder 1 tot en met 11 bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist of noodzakelijk. Deze zullen apart vermeld en toegelicht worden in het verwerkingsregister.